0

POLITYKA PRYWATNOŚCI

INFORMACJE W SPRAWIE DANYCH OSOBOWYCH

Informacje dotyczą ochrony danych osobowych klientów sklepu HMBD, który działa w postaci witryny internetowej w domenie hmbd.bigcartel.com / hmbd.studio

 

ADMINISTRATOR DANYCH:

HMBD Renata Królik, Piłsudskiego 117, 34-600 Limanowa, Polska

VAT PL7371006087

Mail [email protected]

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Inspektor Ochrony Danych
WOLW-POL sp. z o.o.
01-401 Warszawa
ul. Górczewska 53

 

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH

Dane zostają udzielone Administratorowi przez użytkowników sklepu HMBD w toku zawierania i realizacji umów sprzedaży towarów oferowanych w sklepie HMBD.

 

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

A. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, co obejmuje między innymi:

- świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach sklepu HMBD;

- założenie i prowadzenie konta w sklepie, składanie i realizacja zamówień towarów przy pomocy konta;

- realizację uprawnień na tle umowy sprzedaży, np. odstąpienia od umowy lub uprawnień klienta w toku reklamacji;

- obsługę spraw zgłaszanych na adres kontaktowy sklepu;

- kontakt w sprawach związanych z realizacją zamówień.

 

B. Dane są przetwarzane jako niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w zakresie rachunkowości i danin publicznych.

 

C. Dane przetwarzany również w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów:

- monitorowania działania sklepu HMBD;

- dopasowania reklam do poprzednio przeglądanych przez Państwa treści;

- kontaktu dla potrzeb marketingowych, w zakresie i w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami;

- obsługi płatności i rozliczeń;

- zapewnienia bezpieczeństwa technologicznego i organizacyjnego sklepu HMBD oraz klientów i osób trzecich;

- egzekwowania postanowień Regulaminu sklepu HMBD;

- przeciwdziałania oszustwom;

- analizy działalności sklepu pod kątem podnoszenia jakości usług dla Klientów;

- konkursów, programów promocyjnych i lojalnościowych;

- dochodzenia należności przed sądami, arbitrażem i organami wymiaru sprawiedliwości;

- sporządzania i analizy statystyk sklepu HMBD;

- dokumentacji i archiwizacji materiałów dotyczących wywiązywania się przez Administratora z obowiązków prawnych.

D. Za Państwa zgodą przetwarzamy dane osobowe w celu:

- stosowanie cookies, gromadzenia danych ze stron internetowych;

- prowadzenia programu lojalnościowego;

- dostosowywania ofert i usług do poprzedniej aktywności.

 

WYCOFANIE ZGODY

Zgodę można wycofać w każdym czasie.

 

BRAK OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale w wypadku niektórych danych (imię, nazwisko, , e-mail, hasło) może być konieczne do zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych i do korzystania z usług. Podanie niektórych danych może być wymagane z punktu widzenia przepisów prawa, np. w celu wystawienia faktury.

 

UPRAWNIENIA WOBEC ADMINISTRATORA

Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do dostępu do swoich danych osobowych, do sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

 

UDOSTĘPNIANIE DANYCH

Udostępniamy Państwa dane osobom i organizacjom, które świadczą na rzecz Administratora usługi potrzebne do działalności Sklepu. Są to następujące kategorie podmiotów:

- podmioty świadczące usługi informatyczne,

- podmioty świadczące usługi płatnicze i rozliczeniowe,

- podmioty świadczące usługi prawnicze i doradcze,

- podmioty świadczące usługi zwalczania oszustw,

- podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie,

- podmioty świadczące usługi marketingowe.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Przechowujemy dane przez okres obowiązywania umowy o świadczenie na Państwa rzecz usług elektronicznych przez sklep HMBD.

Przechowujemy dane również po zakończeniu okresu umowy, w następujących celach:

- dochodzenia roszczeń wynikających z powyższej umowy lub umów zawartych w związku z nabywaniem usług lub towarów przez klientów sklepu HMBD;

- realizacji obowiązków prawnych, np. podatkowych;

- zwalczania oszustw lub nadużyć na szkodę sklepu HMBD, klientów i innych osób;

- statystyki i dokumentacji archiwalnej.

Przechowujemy dane przez okres, gdy dane są potrzebne ze względu na ochronę interesu prawnego Administratora, a co najmniej przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, co do których dane są istotne.

Dane osobowe dla celów marketingowych przechowujemy przez okres obowiązywania umowy o świadczenie usług elektronicznych albo do wniesienia sprzeciwu.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Przekazujemy Państwa dane do państw spoza EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego), co do których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony.

 

ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH I PROFILOWANIE

Administrator przetwarza Państwa dane z sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. Przetwarzanie to nie wywołuje wobec Państwa skutków prawnych, ani nie ma podobnego, istotnego wpływu na Państwa sytuację.

 

INFORMACJA DOT. COOKIES

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics - usługi analizy internetowej udostępnianej przez Google, Inc ("` Google ").

Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, które są plikami testowymi umieszczonymi na Twoim komputerze, aby pomóc stronie internetowej w analizie sposobu korzystania z witryny przez użytkowników. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z witryny (w tym adres IP) będą przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych.


Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazać te informacje stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w przypadku, gdy strony trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączył Twojego adresu IP z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google.


Możesz zrezygnować z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak pamiętaj, że w takim przypadku pełna funkcjonalność witryny może być niemożliwa. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych dotyczących Ciebie przez Google w celach określonych powyżej.